One of Joseph Smith's scribes takes down his dictation of the Book of Abraham translation.
Joseph Smith examines papyrus scroll.
Buod

Ang Nawalang Libro ni Abraham ay isang dokumentaryong pelikula na nanalo ng gantimpala* na nag-iimbestiga ng isa sa mga librong nasa pamantayan ng scripturang Mormon na ang tawag ay Aklat ni Abraham. Ang Aklat ni Abraham ay unang nilimbag noong 1842 ni Joseph Smith, tagapagtatag ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Patungkol naman sa tanyag na librong Aklat ni Mormon, ayon sa salaysay ni Joseph siya ay tumanggap ng banal na inspirasyon, hindi ang pagsulat ng isang bagong scripturang libro, bagkus ay ang pagdiskubre at pagsalin ng isang napakalumang kasulatan. Sa kaso ng Aklat ni Abraham, ayon kay Smith na ang nakarolyong balumbon ng papirus (papyrus scroll) na kanyang nabili sa isang naglalakong negosyante sa Kirtland, Ohio noong 1835, ay sa katunayan isang orihinal na teksto na nanggaling sa patriyarkang ama ng Judaismo, Kristiyanismo, at Islam. Ang rolyong ito, ayon sa sariling salaysay ni Joseph, ay naglalaman ng nawalang mga sulat ni Abraham at inaangkin ni Joseph, isang “propeta, manghuhula, at tagapahayag” na kayang magpaliwanag nito.

Isinalin mismo ni Joseph Smith ang balumbong rolyo, at nagsama pa siya ng mga larawan na nanggaling sa papirus (papyrus)! Ngunit, walang sinuman sa panahong iyon na makapagpapatunay kung ang kaniyang mga salin ng teksto o mga paliwanag sa mga larawan, o mga kopya (“facsimiles”) ay wasto. Sapagkat walang sinuman sa America ang may kakayahang magbasa ng makalumang Ehiptong hiroglipiya (Egyptian hieroglyphic) at tekstong hiratik (hieratic text).

Ang salin ni Joseph ay nagtaas ng ilang mga kilay sa pagitan ng mga hindi Mormon, ngunit ang Simbahan magpahanggang ngayon ay pumapanghawak sa pagiging totoo ng dokumento at ang ganap na kawastuhan ng salin na ginawa ni Joseph Smith.

Ngunit papaano kung ang mga modernong mga mag-aaral ng Ehipto (Egyptologists) ay mapag-aaralan ang parehong dokumento na ginamit ni Joseph sa paggawa ng kaniyang mga salin noong 1830’s? Ang mga iskolar ba na may alam sa Ehiptong hiroglipiya (Egyptian hieroglyphic) at tekstong hiratik (hieratic text) ay aayon sa salin ni Joseph? Kung magkagayon, ang reputasyon niya bilang propeta ng Diyos ay lubusang madaragdagan at masusuportahan.

Sa kabilang banda, papaano kung mapatunayang hindi wasto ang kaniyang salin? Ano ang sasabihin ng Simbahang Mormon? Ano ang gagawin ng mga mananampalatayang Mormon?

Alamin dito sa kagilagilalas na dokumentaryong, Ang Nawalng Aklat ni Abraham: Pag-iimbestiga ng isang Pambihirang Pag-aangkin ng Mormon.

· Panoorin ang paglikha ng Kirtland ayon sa kaniyang kaayusan noong 1835 habang dumadaan ang bumibiyaheng negosyante ng mga sinaunang gamit sa bayan ay nagbebenta ng makalumang kagamitan ng Ehipto (ancient Egyptian artifacts).

·  Alamin ang paglabas ng mga papiri (papyri), 100 taon matapos masabing ito ay nasunog diumano sa malaganap na sunog sa Chicago (great Chicago fire).

·  At makinig habang ang mga prominenteng iskolar – parehong Mormon at hindi Mormon – ay nagpapaliwanag kung ano talaga ang dokumentong ito, at ano ang epekto nito sa simbahan sa ngayon.*   Bronze Telly Award, 2003

Pindutin dito, para sa ibang impormasyon patungkol sa sa Aklat ni Abraham (ang tomo ng scripturang Mormon).